Đây là một tổ chức không vụ lợi, phi chánh trị, độc lập đối với tất cả mọi tổ chức giáo hội, với mục đích dự phần phát triển Vương quốc của Đức Chúa Trời giữa người Việt ở khắp thể giới, bằng cách cung cấp tài liệu và văn chương Cơ-đốc, thích hợp với những điều tin quyết căn bản truyền thống sau đây:

1. Đức Chúa Trời.
Chúng tôi tin nơi Đức Chúa Trời có một, là Đấng Tạo Hóa của mọi sự, thánh khiết, hoàn hảo vô tận, và hiện hữu đời đời trong một sự hiệp nhất của ba Ngôi, cả ba đều bình đẳng và là Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Với sự hiểu biết vô biên và quyền năng tuyệt đối, Đức Chúa Trời từ trước vô cùng trong ơn lành của Ngài, đã có ý định chuộc lại cho Ngài một dân tộc và làm mới lại mọi sự vì sự vinh hiển của Ngài.

2. Thánh Kinh.
Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã phán dạy qua Kinh Thánh, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, xuyên qua ngôn ngữ của những tác giả là người. Là Lời được soi dẩn bởi chính Đức Chúa Trời, Kinh Thánh trong nguyên bản là không có sai trật, là sự khải thị hoàn toàn về ý chỉ của Ngài dành cho sự cứu rỗi, và là thẩm quyền tối hậu bởi đó chúng ta xét đoán tất cả mọi địa hạt của kiến thức và cố gắng của nhân loại. Vì cớ đó, chúng ta phải tin tất cả những gì Kinh Thánh dạy, vâng theo tất cả những gì Kinh Thánh đòi hỏi, và tin cậy hết tất cả những gì Kinh Thánh tuyên hứa.

3. Tình Trạng của Nhân Loại.
Chúng tôi tin Đức Chúa Trời đã tạo dựng A-đam và Ê-va theo hình Ngài, nhưng họ đã phạm tội khi bị Satan cám dỗ. Vì hiệp một trong A-đam, nhân loại là những tội nhân trong bản chất cũng như trong sự chọn lựa của họ, nên đã bị xa cách với Đức Chúa Trời, và bị đặt dưới sự thạnh nộ của Ngài. Chỉ nhờ phương cách của Đức Chúa Trời qua công đức của Đức Chúa Jêsus Christ mà chúng ta mới có thể được giải cứu, làm hòa với Ngài và được đổi mới.

4. Đức Chúa Jêsus Christ.
Chúng tôi tin Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời thành nhục thể, vừa hoàn toàn là Trời, vừa là con người đầy trọn, một Con Người trong hai bản thể. Chúa Jêsus - tức Đấng Mê-sia đã hứa cho người Do-thái – đã được thọ thai bởi Đức Thánh Linh và sinh ra từ nữ đồng trinh Mary. Ngài đã sống một đời sống không phạm tội, bị đóng đinh dưới tay Bôn-sơ Phi-lát, sống lại từ cõi chết trong thân thể, thăng thiên về Trời, đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, là Thầy Tế Lễ Thượng Phẫm và Trạng sư của chúng ta.

5. Công Việc Của Đấng Christ.
Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ, trong vai trò là người đại diện và thay thế, đã đổ huyết ra trên thập tự giá như một của lễ toàn hảo và trọn vẹn nhất cho tội lỗi của chúng ta. Sự chết thay và phục sinh khải hoàn của Ngài đã hợp thành nền tãng duy nhất cho sự cứu rỗi.

6. Đức Thánh Linh.
Chúng tôi tin rằng Đức Thánh Linh, trong tất cả những gì Ngài làm, là để mang đến vinh hiển cho Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài cáo trách thế gian về tội lỗi của họ. Ngài tái tạo những tội nhân, và trong Ngài họ được báp têm để kết hợp với Đấng Christ, được nhận làm con nuôi và kế tự gia nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời. Ngài cũng ngự vào lòng, soi sáng, hướng dẫn, trang bị và ban quyền năng cho những người tin để giúp họ có thể sống và phục vụ giống như Chúa.

7. Hội Thánh
Chúng tôi tin rằng Hội Thánh thật gồm có tất cả những người đã được xưng công bình bởi ân điển của Đức Chúa Trời nhờ đức tin và nhờ Đấng Christ mà thôi. Họ được kết hợp bởi Đức Thánh Linh với thân thể của Đấng Christ, trong đó Ngài là Đầu. Hội Thánh thật được thể hiện bởi những hội thánh địa phương, mà danh sách các thành viên phải bao gồm những người tín hữu thật mà thôi. Chúa Jêsus có truyền cho chúng ta giữ hai nghi thức: Đó là nghi thức Báp-têm và Tiệc thánh, là cách để bày tỏ Phúc Âm cách rõ ràng và thấy được. Dù không phải là những phương thức để được cứu, nhưng khi Hội Thánh cữ hành những nghi thức đó với đức tin chân chính, những nghi thức nầy xác nhận và nuôi dưỡng người tin.

8. Lối Sống của Người Cơ-đốc.
Chúng tôi tin rằng không nên tách rời ân điển để xưng nghĩa của Đức Chúa Trời với quyền năng và mục đích thánh hóa của Ngài. Đức Chúa Trời truyền lệnh cho chúng ta phải yêu Ngài cách cao thượng nhất và yêu người khác với lòng hy sinh, và bày tỏ đức tin của chúng ta qua đời sống biết chăm sóc nhau, có lòng trắc ẩn đối với người nghèo và công lý cho kẻ bị hà hiếp. Với Chúng ta phải chiến đấu với quyền lực của ma quỷ bằng cách dùng Lời của Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Thánh Linh, và lời cầu khẩn đầy đức tin trong Danh Đấng Christ. Vâng theo Đại Mạng lệnh của Đấng Christ, chúng ta phải khiến mọi dân tộc trở nên môn đồ Ngài, luôn luôn làm chứng về Phúc Âm qua lời nói và việc làm.

9. Sự Tái Lâm của Đấng Christ.
Chúng tôi tin nơi sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ cách cá nhân, trong thân thể và trước thời Thiên hy niên. Sự hiện đến của Ngài, vào thời điểm mà chì có Đức Chúa Trời biết, kêu gọi chúng ta phải có tinh thần luôn luôn chờ đợi, đó là hy vọng hạnh phúc của chúng ta, và điều đó khích lệ người tín hữu sống cách tin kính Chúa, phục vụ với lòng hy sinh và truyền giáo với tất cả nghị lực.

10. Sự Đáp Ứng và Số Phận Đời Đời.
Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời truyền cho mọi người ở khắp mọi nơi phải tin nhận Phúc Âm bằng cách quay trở lại với Ngài với tấm lòng ăn năn và tin nhận Chúa Jêsus Christ. Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho kẻ chết sống lại trong thân thể và sẽ xét đoán thế gian, chỉ định người không tin cho sự kết án và chịu sự hành phạt đời đời cách có ý thức, định cho người tin phước hạnh vĩnh cửu và hưởng vui mừng với Chúa trong cỏi Trời Mới và Đất Mới, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài. Amen.

Need help?

Please email to tech support